GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

Algemene voorwaarden 2Recycle

 1. Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door 2Recycle (hierna ook ons/wij) uitgebracht, alle overeenkomsten die 2Recycle met haar opdrachtgevers aangaat en alle materialen die opdrachtgever aan ons levert. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die materialen aan 2Recycle levert, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook.

 

 1. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

 

 1. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

 

 1. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door 2Recycle is ingestemd.

 

 1. 2Recycle behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

 1. 2Recycle is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

 

 1. Iedere communicatie tussen 2Recycle en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door 2Recycle opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

 

 1. Offerte en Overeenkomst

 

 1. Alle offertes van 2Recycle zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie en op de op dat moment geldende prijs. De prijsopgave geeft slechts een indicatie en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. Na ontvangst van de materialen wordt door 2Recycle de definitieve prijs vastgesteld.

 

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat een door opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk verstrekte opdracht schriftelijk door 2Recycle is bevestigd middels een opdrachtbevestiging. Voor zover door ons een offerte is uitgebracht, vormt de opdrachtbevestiging een aanvulling op de offerte en daarmee een onlosmakelijk geheel. Voor zover de tekst van de overeenkomst of opdrachtbevestiging strijdig is met de tekst van de offerte prevaleert de tekst van de overeenkomst respectievelijk opdrachtbevestiging. Een overeenkomst is tevens tot stand gekomen indien 2Recycle reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, ook indien die opdracht niet schriftelijk door ons is bevestigd.

 

 1. Mondelinge toezeggingen van onze medewerkers of van derden binden ons niet, tenzij deze schriftelijk door ons bevestigd worden of wij reeds met de uitvoering zijn begonnen.

 

 1. Voor de inname van materialen hanteert 2Recycle een acceptatiebeleid dat op haar website geraadpleegd kan worden. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Voor het actuele acceptatiebeleid dan wel het acceptatiebeleid in een bepaalde situatie dient contact opgenomen te worden met 2Recycle.

 

 1. Het acceptatiebeleid kan na het tot stand komen van de overeenkomst gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde milieuvoorschriften. Bij een wijziging van het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de overeenkomst te wijzigen conform het nieuwe acceptatiebeleid.

 

 1. In onze offertes en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.

 

 1. Uitvoering overeenkomst

 

 1. Partijen zullen op de wijze als opgenomen in de overeenkomst uitvoering geven aan de overeenkomst, tenzij het acceptatiebeleid na het tot stand komen van de overeenkomst is gewijzigd.

 

 1. Opdrachtgever garandeert dat de materialen, die hij aan 2Recycle levert, geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, dat de materialen vrij zijn van explosieve en ontvlambare stoffen, van chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en radioactief materiaal, asbest en andere stoffen of materialen die de volksgezondheid op welke wijze dan ook kunnen bedreigen.

 

 1. 2Recycle is te allen tijde gerechtigd om materialen te weigeren dan wel terug te sturen, indien zij van mening is dat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met hetgeen bepaald in het tweede lid van dit artikel dan wel is zij gerechtigd om de materialen te ontdoen van niet gewenste elementen. 2Recycle is gerechtigd om alle kosten die zij voor het terugsturen dan wel het verwijderen moet maken aan opdrachtgever door te belasten.

 

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat 2Recycle zorg draagt voor transport van de materialen van opdrachtgever, dan dienen de materialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor transport.

 

 1. Indien de materialen niet gereed staan of indien de chauffeur beoordeelt dat de materialen, als gevolg van een doen of nalaten aan de zijde van opdrachtgever niet vervoerd kunnen worden, dan zal hij de materialen niet meenemen. 2Recycle is gerechtigd om alle kosten die zij als gevolg hiervan heeft moeten maken aan opdrachtgever door te belasten.

 

 1. Indien 2Recycle het vervoer van de materialen verzorgt, dan gaat het risico van de materialen op ons over op het moment dat de materialen het terrein van opdrachtgever verlaten.

 

 1. Indien opdrachtgever zorg draagt voor vervoer van de materialen, dan gaat het risico van de materialen over op het moment dat de materialen zich op het terrein van 2Recycle bevinden en wij hebben aangegeven hiermee bekend en akkoord te zijn.

 

 1. Bepaling definitieve prijs en Betaling

 

 1. Na ontvangst van de materialen, maakt 2Recycle binnen een redelijke termijn de definitieve prijs kenbaar aan opdrachtgever. De prijs wordt door 2Recycle vastgesteld na beoordeling van en op basis van de kwaliteit en kwantiteit van de materialen en is daarnaast afhankelijk van de prijs van de betreffende materialen, zoals die geldt op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten

 

 1. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs, dan dient hij dit binnen 24 uur nadat hij onze prijsopgave of factuur/creditfactuur heeft ontvangen aan ons kenbaar te maken. Na verloop van die termijn, wordt de prijsopgave bindend, hetgeen betekent dat opdrachtgever geacht wordt de overeenkomst voor de genoemde prijs te hebben aanvaard.

 

 1. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat, dient hij er zelf zorg voor te dragen dat de materialen binnen 7 dagen van ons terrein worden afgevoerd volgens geldende eisen en voorschriften. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke, dan zullen wij de materialen op kosten van opdrachtgever aan hem retourneren.

 

 1. Na het bindend worden van de prijs als bedoeld in artikel 4.2. heeft opdrachtgever 30 dagen de tijd het verschuldigde bedrag te betalen.

 

 1. Wij zijn gerechtigd om de vorderingen die opdrachtgever op ons heeft te verrekenen met vorderingen die wij op opdrachtgever hebben. Opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen met ons te verrekenen.

 

 1. De door ons genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

 

 1. Bruikleen container

 

 1. Indien dat is overeengekomen, zal 2Recycle een of meerdere containers bij opdrachtgever plaatsen ten behoeve van het inzamelen van de materialen.

 

 1. Opdrachtgever krijgt voornoemde container in bruikleen. 2Recycle blijft derhalve te allen tijde eigenaar en gerechtigd om over de container te beschikken.

 

 1. 2Recycle kan een borgsom van opdrachtgever verlangen alvorens de container te plaatsen.

 

 1. Opdrachtgever mag de container uitsluitend gebruiken voor de opslag van materialen, die zijn bestemd voor 2Recycle.

 

 1. Gedurende de periode dat de container in bruikleen bij opdrachtgever is, draagt opdrachtgever het volledige risico, onder andere doch niet uitsluitend in het geval de container ontvreemd of beschadigd wordt.

 

 1. Indien 2Recycle voor het vervoer van de container van en naar het terrein van de opdrachtgever zorg draagt, dan gaat het risico over op de opdrachtgever op het moment dat de container het terrein van opdrachtgever bereikt, tot het moment dat de container dat terrein verlaat. Indien opdrachtgever voor het vervoer van de container zorg draagt, dan gaat het risico over op de opdrachtgever op het moment dat de container het terrein van 2Recycle verlaat, tot het moment dat de container dat terrein bereikt en 2Recycle expliciet heeft aangegeven hiermee bekend en akkoord te zijn.

 

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die 2Recycle aan of in verband met de container lijdt in de periode dat deze zich bij opdrachtgever bevindt.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. 2Recycle is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat de materialen ontdaan zijn van de stoffen en materialen als genoemd en bedoeld in artikel 3.2. Indien de door opdrachtgever verkochte materialen deze stoffen en/of materialen wel bevatten, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die 2Recycle lijdt, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade die onze medewerkers, onze afnemers of derden lijden.

 

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die wij, dan wel onze medewerkers, dan wel onze afnemers, dan wel derden lijden doordat opdrachtgever in strijd handelt met een van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtgever kan niet beperkt worden.

 

 1. Indien opdrachtgever, op grond van het toepasselijke recht, van deze Algemene Voorwaarden, dan wel op grond van enige overeenkomst aansprakelijk is en wij worden in dat kader door een afnemer en/of een derde aangesproken, dan zal opdrachtgever ons volledig vrijwaren en alle door ons geleden schade vergoeden, waaronder de kosten die wij moeten maken in een juridische procedure.

 

 1. Het betreden van ons terrein door opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde geschiedt uitsluitend na toestemming van 2Recycle en voor eigen rekening en risico.

 

 1. Opschorten/ontbinden overeenkomst

 

 1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, of 2Recycle reden heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen 2Recycle en opdrachtgever gesloten overeenkomst op opdrachtgever rust, zoals -doch niet uitsluitend- in geval surseance van betaling aan opdrachtgever wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of het bedrijf van opdrachtgever wordt stil gelegd of geliquideerd, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

 

 1. Indien wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, zullen wij de opdrachtgever een factuur sturen voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden dan wel de geleverde diensten.

 

 1. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen die wij op opdrachtgever hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.

 

 1. Overmacht

 

 1. 2Recycle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

 

 1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.

 

 1. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.

 

 1. Verpandingsverbod

 

2Recycle heeft haar vorderingen op debiteuren verpand aan de Rabobank. Derhalve zal 2Recycle geen financiële zekerheidsovereenkomsten tot overdracht of tot vestiging van dit pandrecht met anderen dan de bank aangaan. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat debiteur akkoord met deze verpanding.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

 

 1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van onze vestigingsplaats.
TOP